2991 views
# Налаштування та ведення журналу оцінювання результатів навчання Журнал оцінювання результатів навчання на сайті ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця є зручним інструментом запису та зберігання оцінок студентів. Оцінки зберігаються автоматично після виконання та оцінювання завдання в ПНС. Електронний журнал оцінок ПНС містить результати всіх студентів, які зареєстровані в саме цій ПНС, за кожен оцінюваний елемент (`«завдання»`, `«тест»`, `«відвідуваність»` тощо). :::info :thought_balloon: Студентам зручно використовувати журнал оцінок. У будь-який час вони можуть переглянути результати оцінювання. Кожному студенту в електронному журналі доступні для перегляду лише його бали. ::: ## Зміст 1. [Основні налаштування](#1) 1.1. [Підготовка елементів курсу](#1.1) 1.2. [Режим роботи з групами](#1.2) 1.3. [Налаштування журналу](#1.3) 3. [Перегляд та виставлення оцінок](#2) 2.1. [Режим роботи з окремим студентом курсу](#2.1) 2.2. [Редагування оцінок окремого завдання](#2.2) 5. [Експорт журналу](#3) <div id='1'/> ## 1. Основні налаштування <div id='1.1'/> ## 1.1. Підготовка елементів курсу Перед тим як розпочати налаштування журналу, необхідно відповідним чином налагодити всі елементи курсу, за які студент може отримати оцінку. До таких елементів відносять: - `«відвідуваність»`: студент отримує бали за присутність та активну участь на заняттях; - `«тест»`: тестові завдання для контролю знань; - `«завдання»`: використовують для надсилання студентами звітів про виконання лабораторних, практичних та індивідуальних завдань; - `«глосарій»`: рекомендовано застосовувати як додаткове завдання, за виконання якого студент може отримати бонусні бали; - тощо. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_7bdaf2c0a890f0976f71ee1ccdd9dd0d.png) Основою підготовки елемента курсу для подальшої роботи з журналом є виставлення максимальної оцінки за його виконання. :::info :thought_balloon: Для уникнення можливих ускладнень у роботі з журналом рекомендовано, щоб максимальна оцінка за виконання елемента курсу відповідала кількості балів, виставлених у технологічній карті дисципліни. ::: ### Налаштування оцінки в елементі `«відвідуваність»` Щоб отримати доступ до налаштування елемента, необхідно ввімкнути режим редагування курсу, натиснувши кнопку `«Редагувати курс»` на верхній панелі сайту. Справа від елемента `«відвідуваність»` з’явиться кнопка `«Редагувати»`. Натисніть на неї та оберіть `«Змінити налаштування»` у контекстному меню: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_15783c94c70fc8e6b371976cc00a125c.gif) На екрані з’явиться сторінка редагування елемента. У відділі `«Оцінка»` запишіть максимальний бал, що відповідає сумі балів за відвідуваність усіх занять обраного типу (у прикладі — 20 балів). Завершіть редагування елемента, натиснувши копку `«Зберегти й повернутися до курсу»` в нижній частині сторінки: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_0d95d50fab8c0abe8acc5652caaa4d12.gif) Після завершення редагування на екрані з'явиться головна сторінка курсу. За необхідності натисніть кнопку `«Завершити редагування»` у верхній частині сайту. :::warning :exclamation: Під час визначення балу студента у журналі оцінок за *елемент* `«Відвідуваність»` встановлений в його налаштуваннях *максимальний бал рівномірно розподіляється між кількістю фактично проведених занять*. ::: :::info :thought_balloon: Розглянемо приклад. Викладач відповідно до технологічної карти навчальної дисципліни встановив максимальну оцінку обсягом у 20 балів та провів два заняття з 10 запланованих. Таким чином, студент, що був присутній на одному занятті, у журналі оцінок отримає 10 балів (20/2). А студент, який відвідав обидва заняття, відповідно отримає 20 балів. Перерахунок балів відбувається автоматично після кожного проведеного заняття. Коли викладач проведе 10 занять, то за відвідування одного заняття студентові зараховуватиметься оцінка обсягом у 20/10 = 2 бали. ::: ### Налаштування оцінки в елементі `«тест»` Щоб встановити максимальний бал за складання тестових завдань, відкрийте елемент `«тест»`, натиснувши на нього мишкою. На сторінці, що з’явиться на екрані, знайдіть та натисніть кнопку `«Меню дій»` (з правого боку від назви тесту). У контекстному меню оберіть `«Редагувати тест»`: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_0d0e68c3e0f2e8292e5fdb9454ca7909.gif) У верхній частині сторінки редагування тесту знайдіть поле `«Максимальна оцінка»`, запишіть до нього кількість балів, зазначених у техкарті дисципліни, та натисніть `«Зберегти»`: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_b8399dbfebe2aa5443b2dfe766559d87.gif) Під полем `«Максимальна оцінка»` розміщена інформація про сумарну кількість балів за всі завдання тесту (у цьому прикладі — `«Всього балів: 6,00»`). Ця сумарна кількість балів за тестові запитання може не співпадати з максимальною оцінкою за весь тест. У такому випадку, розрахунок отриманої студентом оцінки відбудеться у відповідності до максимальної оцінки за тест. Змінити сумарну кількість балів можна лише виставляючи бал за кожне окреме тестове завдання (з правого боку від назви тестового завдання розміщене поле, у якому потрібно вписати бал). :::info :thought_balloon: Якщо бал, який необхідно зазначити, є дробовим числом, рекомендовано вводити його, використовуючи роздільник `«.»` (крапку), наприклад, `«0.6»`. ::: ### Налаштування оцінки в елементі `«завдання»` Відкрийте елемент `«завдання»` за допомогою мишки. На сторінці опису завдання натисніть кнопку `«Меню дій»` та оберіть `«Змінити налаштування»`: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_6e5ddeb310af1e1da922452b1dcf4f82.gif) На екрані з’явиться сторінка редагування. У відділі `«Оцінка»` запишіть максимальний бал за завдання, що відповідає технологічній карті навчальної дисципліни: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_bac29016888d3d0b0d91bc351ae18e08.gif) Щоб зберегти зміни, перегорніть сторінку донизу та натисніть кнопку `«Зберегти й повернутися до курсу»`. ### Використання елемента `«завдання»` для проведення семінарських занять На окремих практичних заняттях (наприклад, семінар) студенти можуть здобувати бали, наприклад, даючи усні відповіді на запитання викладача. Тобто для отримання оцінки студенту не потрібно надсилати звіти чи файли, достатньо виконати завдання, що оцінюється викладачем. Щоб у викладача з’явилася можливість виставити студентам оцінки за виконане завдання, *для зазначених занять в електронному журналі оцінок рекомендовано створювати елементи типу* `«завдання»` *без можливості студента надсилати відповідь*. Відкривши такий елемент, студент зможе ознайомитися з планом заняття та отримати необхідні відомості для доступу до заняття в онлайн-форматі. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_fad4b679c4eb2e9bad9b38716879d917.png) Cтворіть елемент `«завдання»`, додайте назву, заповніть зміст і збережіть його. Відкрийте сторінку налаштувань завдання (увімкніть режим редагування, скориставшись кнопкою `«Редагувати курс»`; з правого боку від елемента `завдання` натисніть `«Редагувати» → «Змінити налаштування»`): ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_a39b592bf6e4784d7e840a74a1eb9087.gif) На сторінці редагування знайдіть відділ `«Типи подання відповідей»`. Приберіть галочки з пунктів `«Текст онлайн»` та `«Завантаження файлу»`. Нижче, у відділі `«Оцінка»` заповніть поле `«Максимальні бали»` відповідно до технологічної карти дисципліни: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_c6f23c80d44c058ba474d3bfda994978.gif) Збережіть усі занесені зміни, натиснувши кнопку `«Зберегти й повернутися до курсу»`. <!-- ### Налаштування оцінки в елементі `«глосарій»` Встановлення максимальної оцінки в `глосарії` аналогічне до налаштування елемента `відвідуваність`. Увімкніть режим редагування курсу (кнопка `«Редагувати курс»` на верхній панелі сайту), потім натисніть `«Редагувати» → «Змінити налаштування»` поруч із назвою глосарію. На сторінці редагування глосарію знайдіть відділ `«Рейтинги»`. У пункті `«Тип підсумку»` оберіть `«Кількість оцінок»` та заповніть поле `«Максимальні бали»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_b766f73584d28efa2032df6919085808.gif) Завершивши зміну налаштувань, перегорніть сторінку донизу та натисніть `«Зберети й повернутися до курсу»`. --> <div id='1.2'/> ## 1.2. Режим роботи з групами Важливим налаштуванням курсу, від якого залежить зручність роботи з журналом оцінок є налаштування режиму роботи з групами. Правильно встановлений режим дасть змогу викладачеві сортувати учасників курсу за групами. Це значно спростить роботу з журналом у випадку, якщо на курсі навчається декілька груп студентів. Щоб змінити режим роботи з групами, натисніть кнопку `«Управління курсом»` на верхній панелі сайту та оберіть пункт `«Змінити налаштування курсу»`: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_71b5c28c2ca7f9cbbed217e1508cf074.gif) На екрані з’явиться сторінка налаштувань курсу. Знайдіть секцію `«Групи»`, в пункті `«Режим роботи з групами»` оберіть `«Окремі групи»`: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_7a0a6db60ab66188bb1ea63f733c926c.gif) Встановивши потрібні налаштування натисніть кнопку `«Зберегти й показати»` у нижній частині екрана. <div id='1.3'/> ## 1.3. Налаштування журналу Щоб розпочати роботу із журналом, відкрийте необхідний курс на сайті ПНС та оберіть `«Журнал оцінок»` у меню з лівого боку екрана: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_0aa6a977c59c609fb346026b60d0f0d3.gif) Відрийте сторінку налаштувань журналу, натиснувши кнопку `«Налаштування»`: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_94c66358cc6ff9be80dd824f75a6481d.gif) :::info :thought_balloon: Журнал оцінок рекомендовано налаштувати якомога раніше (до моменту складання студентами тестів чи інших оцінюваних елементів). Якщо ж окремі оцінки вже виставлені, під час зміни налаштувань система перераховуватиме бали, отримані всіма студентами, що може зайняти тривалий час. ::: Сторінка налаштувань містить таблицю з переліком усіх інтерактивних елементів курсу, за які студент може отримати оцінку. Увесь список інтерактивних елементів входить до категорії, яка відповідає назві курсу. Поруч із назвою курсу натисніть `«Редагувати» → «Змінити налаштування»`: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_628892022ba69c147c0611adc9dc2339.gif) На сторінці редагування у відділі `«Категорія оцінки»` у полі `«Підсумок»` оберіть `«Сума балів»`. Перегорніть сторінку донизу та натисніть `«Зберегти зміни»`: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_4db03d3b85fc09a4d9384259cf784a16.gif) :::warning :exclamation: Зверніть увагу, що поля «Назва категорії» та «Враховувати тільки непорожні оцінки» необхідно залишити незаповненими. У іншому випадку система може неправильно підраховувати бали. ::: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_c369f013b26fc272ae6b50533a10e38e.png) :::success :heavy_check_mark: Базове налаштування журналу оцінок завершено! ::: ### Приклад правильно налаштованого журналу Правильно налаштований журнал оцінок відповідає таким двом критеріям: - бали в стовпцях `«Значимість»` та `«Максимальна оцінка»` збігаються; - загальна оцінка (розраховується системою автоматично, шляхом підрахування суми всіх оцінюваних елементів) дорівнює 100 балам. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_1d69cc1fcd2ab777ad37c6caf15e6da8.png) ### Прихований фіктивний елемент оцінювання У випадку створення ПНС за новою навчальною дисципліною, викладачі можуть додавати навчальні матеріали поступово впродовж семестру. У разі, якщо на курсі ще недостатньо матеріалів для досягнення обсягу значення загальної оцінки у 100 балів та збігу показників у полях «Значимість» та «Максимальна оцінка», то можна тимчасово додати до журналу оцінювання фіктивний елемент. Змоделюємо ситуацію. На нещодавно створеному курсі оцінювані елементи додані лише до загальної секції (елемент `«Відвідуваність»`) та до першої теми (один елемент `«Тест»` та два `«Завдання»`). Показник загальної оцінки дорівнює `35`, тобто, до 100 не вистачає 65 балів. За таких умов, для досягнення правильного розподілу балів у журналі оцінок, викладачам рекомендовано створити фіктивний елемент оцінювання з оцінкою у 65 балів: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_213e6be33ca37b44d56d03f8dea4b157.png) :::info :thought_balloon: Щоб досягти збігу балів у полях `«Значимість»` і `«Максимальна оцінка»` та скоригувати значення загальної оцінки, викладачі можуть **тимчасово** використовувати прихований фіктивний елемент оцінювання. ::: Щоб додати прихований фіктивний елемент, натисніть кнопку `«Додати елемент оцінювання»` у нижній частині сторінки: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_826b59981ebe676e0b21d319c7687e37.gif) На сторінці, що з’явиться на екрані, заповніть такі поля: - `Назва елемента`; - `Максимальна оцінка`: введіть ту кількість балів, якої не вистачає, щоб `Загальна оцінка` дорівнювала `100`; - `Приховано`: оберіть цю опцію (щоб фіктивний елемент залишався невидимим для студентів). Перегорніть сторінку донизу та натисніть `«Зберегти зміни»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_dc10e8da7a1e2dc642468dd480b18e2e.gif) Тепер серед списку елементів курсу з’явиться щойно створений `«Фіктивний елемент»`. Значення загальної оцінки дорівнюватиме 100 балам, а показники значимості та максимальної оцінки збігатимуться: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_453b410d7ba3f8544d27395a225eb2fe.png) :::success :heavy_check_mark: Прихований фіктивний елемент оцінювання додано до журналу. ::: У подальшій роботі над курсом, після додавання нових оцінюваних елементів, викладач може змінювати показник фіктивної оцінки. Розглянемо ситуацію, за якої необхідно змінити показник фіктивої оцінки. До курсу додано два нові елементи оцінювання: «Тест до теми 2» (6 балів) та «Індивідуальне завдання 2» (4 бали). Ці елементи підвищили показник загальної оцінки на 10 балів: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_dd0d3924f9f8a70a4d1e129ad25d3c98.png) Щоб повернути показник загальної оцінки до 100 балів, необхідно зменшити значення фіктивного елемента. Для цього натисніть на фіктивному елементі `«Редагувати» → «Змінити налаштування»`: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_494c30f6eff4a15dc2b0f779d4b3d2e7.gif) На сторінці редагування елемента в полі `«Максимальна оцінка»` змініть кількість балів на необхідну (у цьому разі — з `65` на `55`). Натисніть `«Зберегти зміни»` у нижній частині сторінки: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_be5f4e4dd594a9e1b8633e4b15e1249a.gif) На екрані налаштувань журналу оцінок значення фіктивного елемента зміниться, а&nbsp;показник загальної оцінки знову дорівнюватиме 100 балам: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_32d31d2f85de4924e4f5792a54fcaa9e.png) *Фіктивний елемент оцінювання рекомендовано додавати до журналу лише тимчасово, до&nbsp;моменту закінчення оформлення курсу.* Видалити цей елемент можна натиснувши кнопку`«Редагувати»` та&nbsp;обравши `«Видалити»` в&nbsp;меню, що&nbsp;з’явиться: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_b6160753d4c2cc0c15046f8c3b3b46e0.gif) ### Бонусні бали Ще одна корисна функція електронного журналу оцінок — можливість визначати окремі оцінювані елементи для отримання студентами бонусних балів. Змоделюємо ситуацію. Студент склав усі тести та завдання курсу, але для отримання бажаної оцінки йому не вистачає двох балів. Виконавши додаткові завдання, він отримає бонусні бали та зможе підвищити свою оцінку. У разі, якщо студент виконав усі завдання курсу та отримав максимальну оцінку (100&nbsp;балів), бонусні бали за виконання додаткових завдань йому нараховуватися не&nbsp;будуть. :::info :thought_balloon: Викладач може налаштувати будь-який оцінюваний елемент курсу (`«тест»`, `«завдання»`, `«глосарій»` тощо) як елемент для отримання бонусних балів. ::: На курс додано елемент типу `«глосарій»` з максимальним результатом 2 бали. Показник загальної оцінки відповідно підвищився: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_116e93bda59364f13495c2f830c8546e.png) Щоб налаштувати нещодавно доданий `«глосарій»` як елемент для отримання бонусних балів, натисніть `«Редагувати» → «Змінити налаштування»`: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_4ffba69cd338b9a6f497f223c4f2e7ae.gif) На сторінці редагування елементу перегорніть сторінку до відділу `«Належить до категорії»`. Увімкніть параметр `«Додаткові бали»` та натисніть `«Зберегти зміни»`: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_e9f62cd050a004f3bd693bf0d0e910c3.gif) У результаті, поруч із максимальною оцінкою елемента `глосарій` з’явиться знак `«±»`, а показник загальної оцінки знову дорівнюватиме 100 балам: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_4e15dd9a60fd358ac2c5b6f75d9e97e7.png) :::success :heavy_check_mark: Налаштування елемента для отримання бонусних балів завершено! ::: <div id='2'/> ## 2. Перегляд та виставлення оцінок Щоб переглянути результати студентів, відкрийте необхідний курс на сайті ПНС та оберіть `«Журнал оцінок»` у меню з лівого боку екрана: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_4e86a3351aba42b1fe8027df05930f5e.gif) На екрані з’явиться таблиця з переліком студентів та їх балами за виконання оцінюваних елементів курсу: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_53cd6f1d815898f82237149dc397e980.png) Щоб переглянути результати однієї з груп студентів, скористайтесь полем `«Окремі групи»`, обравши необхідну групу у випадаючому списку: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_2283d7568e39cc5935df732f3b7a8155.gif) Щоб виставити або змінити оцінку студента за виконання окремого елемента курсу, оберіть відповідну комірку таблиці, запишіть до неї бал та натисніть `"enter"`: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_a082e1d73921733e6e525d36ab0f4262.gif) Викладач може змінювати режим перегляду журналу з `«Усі оцінки»` на `«Загальна оцінка»` натисканням кнопки `«+»` або `«-»` поруч із назвою дисципліни у верхній частині таблиці результатів: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_e2a9d0c12f39a92a94b65703cf7b5080.gif) :::info :thought_balloon: Таким чином, в будь-який момент часу викладач та студент мають можливість дізнатися накопичену суму балів за навчальною дисципліною. ::: <div id='2.1'/> ### 2.1. Режим роботи з окремим студентом курсу Щоб переглянути та відредагувати результати окремого студента, натисніть на кнопку з зображенням ручки `«Окремий вид»` поруч з іменем студента: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_00cc4c388611d14daaee1f56f75ea084.gif) На екрані з’явиться сторінка з переліком усіх оцінюваних елементів курсу та результатами обраного студента. Увімкніть режим `«Поправки»` для редагування балів за виконання окремого елемента курсу та заповніть поле `«Оцінка»`. Натисніть кнопку `«Зберегти»`: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_228d0effe8dbdcf88e9b54db347d174c.gif) <div id='2.2'/> ### 2.2. Редагування оцінок окремого завдання Відкрити сторінку результатів студентів за виконання окремого елементу курсу можна натиснувши кнопку у формі ручки `«Окремий вид»` поруч із назвою елемента: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_7af2d6917e5b1c6d10312266a9babfae.gif) На сторінці, що відкриється, викладач може змінити бали одного із студентів, увімкнувши режим `«Поправки»` та записавши значення до поля `«Оцінка»`. Після завершення редагування балів необхідно натиснути кнопку `«Зберегти»`: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_af17e6796b29774fd82adf714adfd7dc.gif) <div id='3'/> ## 3. Експорт журналу Однією з корисних функцій електронного журналу є експорт результатів студентів до окремого файлу (таблиця у форматі Excel чи Open Document, XML файл тощо). Щоб зберети та скачати журнал оцінок в одному із зазначених форматів, скористайтеся кнопкою `«Експорт»`: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_6f3fda9fe2e1ae1738c818c0a145a4c5.gif) Під кнопкою експорту з’явиться панель вибору формату документа (оберіть `«Електронна таблиця Excel»`). Перегорніть сторінку донизу та натисніть кнопку `«Завантажити»`: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_278ccb52736eb8451c2461c2f681c1f9.gif) За необхідності можна обрати тільки окремі елементи курсу, що потрібні викладачеві в пункті `«Оцінки для включення»`: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_cf604c2ff34bdd60ebf0f892815d7ea6.gif) Файл з оцінками студентів курсу завантажиться на комп’ютер викладача: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_815e2e9c60c9eb55ce75460b7a8d4163.png) :::success :heavy_check_mark: Експорт журналу оцінок до файлу завершено! ::: --- Створено за допомогою https://content.hneu.edu.ua