1203 views
--- tags: PNS --- # Використання засобів ПНС для проведення підсумкового контролю знань студентів В умовах переходу до дистанційного навчання, засоби сайту персональних навчальних систем (ПНС) ХНЕУ ім.&nbsp;С.&nbsp;Кузнеця стали незамінними для проведення занять та оцінювання знань студентів. Проведення іспиту в&nbsp;системі ПНС сприяє об’єктивному оцінюванню знань студентів та оптимізації роботи викладача. Коротка відео-інструкція презентує покрокові дії викладача в процесі створення електронної бази завдань та проведення іспиту. <div style="position: relative; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 56.25%;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" width="751" height="422" src="https://www.youtube.com/embed/BpHc6jRoTPM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div> <br> :::info :mega: Детальний опис функціональних можливостей сайту ПНС для створення тестових завдань іспиту наведено нижче. ::: ## Зміст 1. [Регламент проведення підсумкового контролю знань](#1) 2. [Формування банку питань](#2) 2.1. [Робота з категоріями питань](#2.1) 3. [Створення тестових завдань](#3) 3.1. [Стереотипні завдання](#3.1) 3.2. [Діагностичні завдання](#3.2) 3.3. [Евристичні завдання](#3.3) 3.4. [Експорт та імпорт питань](#3.4) 4. [Створення секції контролю знань на курсі ПНС](#4) 5. [Налаштування часової зони користувача](#5) 6. [Створення тесту](#6) 6.1 [Налаштування тесту](#6.1) 6.2 [Заповнення тесту питаннями з банку](#6.2) 7. [Підсумкова атестація](#7) 7.1 [Створення окремої ПНС](#7.1) 7.2 [Наповнення атестаціїної ПНС](#7.2) 7.3 [Формування банку питань](#7.3) 7.4 [Налаштування кваліфікаційного іспиту](#7.4) 8. [Оцінювання тестових завдань](#8) 8.1. [Огляд результатів іспиту](#8.1) 8.2. [Оцінювання евристичних завдань](#8.2) 8.3. [Перегляд та завантаження результатів](#8.3) 9. [Інструкція щодо складання іспиту для студентів](#9) <div id='1'/> ## 1. Регламент проведення підсумкового контролю знань 1. Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту за умови використання технологій дистанційного навчання проводиться в електронній формі виключно засобами ПНС. На іспит виносяться тестові питання, типові і комплексні задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань. 2. Передекзаменаційна консультація проводиться обов’язково засобами систем відеоконференцій (eduMeet, Zoom тощо) за затвердженим розкладом консультацій екзаменаційної сесії. 3. Екзаменаційні питання та завдання повинні бути конкретними, зрозумілими здобувачеві вищої освіти та обов’язково мають відповідати компетентностям, що перевіряються. Всі екзаменаційні завдання повинні бути занесені попередньо до «Банку питань» ПНС за категоріями як тестові питання закритої, напіввідкритої та відкритої форми відповідно до їх типу — стереотипні, діагностичні та евристичні завдання. 4. Іспит повинен бути створений як комплексне завдання у вигляді окремої секції (теми/тижня) ПНС, що містить критерії оцінювання підсумкового контролю знань та екзаменаційне завдання у вигляді елементу ПНС «Тест». Викладач повинен повідомити відповідальній особі за ПНС на факультеті повну назву ПНС, у якій буде відвідбуватись підсумковий контроль знань не пізніше ніж за 2 (два) дні до його проведення. 5. Екзаменаційне завдання формується випадковим чином із завдань різного типу, що дозволяють діагностувати рівень теоретичної та практичної підготовки здобувача вищої освіти і рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 6. Складність екзаменаційного завдання з використанням засобів ПНС повинна бути визначена таким чином, щоб середній час його виконання дорівнював 1&nbsp;астрономічній годині. Наприклад, екзаменаційне завдання може містити 20 стереотипних завдань (розрахунковий час виконання кожного завдання — 1 хвилина), 2 діагностичних завдання (по 10 хвилин), 1 евристичне завдання (20 хвилин). 7. Загальна тривалість виконання в ПНС заліку чи іспиту складає 1,5&nbsp;астрономічні години, що забезпечує резерв у 30&nbsp;хвилин на випадок виникнення непередбачуваних технічних проблем. У разі виникнення проблем непереборного характеру студент повинен негайно повідомити деканат про це за допомогою визначеного каналу зв’язку (телефон, Viber тощо). Можливість та час перескладання іспиту визначається деканатом в індивідуальному порядку. 8. Результат іспиту оцінюється у балах (максимальна кількість — 40 балів), що проставляються у «Журналі оцінок» ПНС в автоматизований чи ручний спосіб в залежності від обраного засобу. Під час перевірки евристичних завдань (тестових питань відкритої форми) викладач повинен надати коментар засобами ПНС до результату перевірки завдання. 9. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих під час іспиту, та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою, та заноситься до відповідної графи екзаменаційної «Відомості обліку успішності». 10. Рекомендації щодо налаштування засобів ПНС для підсумкового контролю знань наведено далі в цій інструкції. <div id='2'/> ## 2. Формування банку питань > Банк питань > : відділ курсу, призначений для створення, впорядкування та зберігання тестових завдань. У кожному курсі ПНС є окремий банк запитань. > > [color=#907bf7] Банк питань ПНС має ієрархічну структуру за категоріями, що містять тестові питання навчальної дисципліни. Категорії питань можуть відповідати темам навчальної дисципліни, типу, або рівню складності тестових завдань. Отримати доступ до банку питань можна за натиском кнопки `«Управління курсом»` на верхній панелі сайту. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_50c939baec41fb28aee4fb972d06c842.png) У вікні, що з’явиться, натисніть кнопку `«Банк питань»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_97a5dbdd4033b67718f460463e7cabd4.png) Сторінка банку питань містить чотири відділи: - `«Питання»`: для перегляду, створення та пошуку тестових завдань; - `«Категорії»`: для систематизації та розподілу завдань; - `«Імпорт»` та `«Експорт»`: обмін тестовими завданнями з банками питань інших курсів. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_1694b692f394ac173f08b4ddee304296.png) <div id='2.1'/> ### 2.1. Робота з категоріями питань Перш ніж розроблювати завдання підсумкового контролю студентів, потрібно створити спеціальні відділи (категорії) в банку питань, де зберігатимуться тестові питання. > Категоризація питань > : розподіл тестових завдань курсу за категоріями та підкатегоріями з метою їх упорядкування. > > [color=#907bf7] Щоб розпочати редагування категорій, натисніть кнопку `«Категорії»` в банку питань. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_8d27f5245e643d4dfe2b59db9e3bd77d.png) У вікні з’явиться список наявних категорій питань курсу. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_93a078dc93143331c46ee83f5322bc2a.png) Категорії питань курсу організовані в ієрархічному порядку тобто кожна категорія може містити підкатегорії. :::info :mega: Працювати з наявними категоріями можна з використанням кнопок `«Редагувати»`, `«Видалити»` та `«Перемістити»`, що знаходяться справа від назви кожної категорії. ::: Для підсумкового контролю знань студентів у банку питань курсу потрібно створити категорію `Іспит`, до якої додати підкатегорії `«Стереотипні завдання»`, `«Діагностичні завдання»` та `«Евристичні завдання»`. ``` Назва ПНС Іспит Стереотипні завдання Діагностичні завдання Евристичні завдання ``` Створимо зазначені категорії питань для дисципліни `«Економіка (спец. 01020304), викл. Бондаренко М.В.»`. Отже, категорії, що потрібно додати, мають бути організовані в таку ієрархію: ``` Економіка (спец. 01020304), викл. Бондаренко М.В. Іспит Стереотипні завдання Діагностичні завдання Евристичні завдання ``` Щоб створити категорію `«Іспит»`, в нижній частіні сторінки потрібно знайти пункт `«Додати категорію»`. У полі `«Входить у категорію»` обираємо категорію з назвою дисципліни, в цьому разі — `«Топ для Економіка (спец. 01020304), викл. Бондаренко М.В.»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_12081783f77c764f147441f731e33380.png) У поле `«Назва»` введіть «Іспит» та натисніть `«Додати категорію»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_1ef457607798d09f4cd7ac4a5e135726.png) :::success :tada: Категорія `«Іспит»` створена! ::: Тепер до категорії `«Іспит»` потрібно додати підкатегорії `«Стереотипні завдання»`, `«Діагностичні завдання»` та `«Евристичні завдання»`. Цього разу в полі `«Входить у категорію»` оберіть `«Іспит»`. У пункті `«Назва»` запишіть «Стереотипні завдання» та натисніть `«Додати категорію»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_555fe91793c3fe0ab54fd0f963322743.png) :::success :tada: Підкатегорія `«Стереотипні завдання»` додана до категорії `«Іспит»`! ::: Повторіть попередній крок та додайте ще дві підкатегорії: `«Діагностичні завдання»` та `«Евристичні завдання»` до категорії `«Іспит»`. В результаті проведених дій, у списку категорій питань з’являться нові пункти. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_bba876ca2ea87f688de733931baddca5.png) :::success :tada: Вам вдалось створити категорії питань для підсумкового контролю знань студентів! ::: <div id='3'/> ## 3. Створення тестових завдань Розрізняють такі рівні засвоєння навчального матеріалу та відповідні їм рівні тестів: 1. Рівень пізнавання (засвоєння нової інформації) — стереотипний рівень тестів (від студентів вимагається упізнати раніше вивчену інформацію при повторному її сприйнятті); 2. Алгоритмічний рівень засвоєння — діагностичний рівень тестів (призначений виявляти уміння студентів відтворювати інформацію без підказування, по пам’яті і вміти використовувати її для розв’язання типових задач); 3. Евристичний рівень — нетипові задачі, які вимагають евристичної діяльності щодо застосовування знань у реальній практичній діяльності, коли умови задачі формуються близькими до тих, що зустрічались у реальних життєвих обставинах: неповнота даних, нестандартність умов діяльності, неочевидність алгоритму рішення. Сайт ПНС дає змогу викладачам створювати питання різних типів: * множинний вибір; * правильно / неправильно; * відповідність; * розрахунковий; * есе; * визначити пропущені слова; * перетягування; * тощо. Щоб створити нове питання, відкрийте банк питань курсу, оберіть категорію, у якій знаходитиметься нове запитання та натисніть `«Створити»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_8d5086cf69d378b47b3f5e2e4eef4f21.png) Оберіть тип зі списку в лівому боці вікна та натисніть «Додати». ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_a7e738835ecd4c7b51327f67242d6876.png) На екрані з’явиться вікно редагування тестового питання. Вікно редагування містить багато пунктів налаштувань, більшість із яких залежать від типу створеного питання. Однак, пункт `«Загальне»` є однаковим для питань усіх типів. Пункт `«Загальне»` охоплює такі області заповнення: - `«Категорія»`: відділ у банку питань, де знаходитиметься створене завдання; - `«Назва питання»`: назва, що відображатиметься під час перегляду банку запитань, її бачитиме лише викладач; - `«Текст питання»`: питання тесту, яке бачитиме студент; - `«Бал за замовчуванням»`: кількість балів за правильну відповідь на питання (бажано залишити 1); - `«Коментар тесту»`: коротке повідомлення, яке бачитиме лише викладач (заповнювати не обов’язково); ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_50a4c67345cf466dcf2ac1dfdbc97eca.png) :::warning :zap: Поля `«Назва питання»` та `«Текст питання»` мають різне призначення: `«Назву питання»` бачитиме лише викладач під час перегляду банку питань, а `«Текст питання»` бачитиме студент, відповідаючи на завдання. ::: :::info :mega: Зазвичай `«Назва питання»` є скороченою формою `«Тексту питання»`. Однак, щоб не виникало плутанини, поля `«Назва питання»` та `«Текст питання»` рекомендовано дублювати (заповнювати однаковим текстом). ::: <div id='3.1'/> ### 3.1 Стереотипні завдання Стереотипні завдання (або тестові питання закритої форми) передбачають вибір однієї правильної відповіді з запропонованої множини відповідей. Засоби сайту ПНС дають можливість створювати такі стереотипні завдання: - правильно / неправильно; - множинний вибір з однією правильною відповіддю; - множинний вибір з правильною відповіддю, що утворюються множиною запропонованих варіантів; - встановлення відповідності чи послідовності. :::info :mega: Середній час відповіді студента на одне тестове питання закритої форми становить 1 хвилину. ::: #### 3.1.1 Питання множинного вибору з однією правильною відповіддю Питання з множинним вибором є одним із найпоширеніших типів завдань. Такі питання поділяються на два види: з однією та декількома правильними відповідями. Розглянемо процес створення питань з однією правильною відповіддю. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_1919f2581c22a5ed6e492ab5869b86ea.png) Для цього в банку питань натисніть `«Створити нове питання» → «Множинний вибір» → «Додати»`. У вікні редагування виберіть категорію, у якій знаходитиметься питання, заповніть пункти `«Назва»` та `«Текст питання»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_bb579bbd5d6864ea32b4b725bf9eb31b.png) Нижче у полі `«Одна чи декілька правильних відповідей?»` виберіть `«Тільки одна правильна відповідь»`. Натисніть `«Перемішувати відповіді»` та визначте одиниці нумерації варіантів відповіді в полі `«Нумерувати відповіді?»`. Заповніть варіанти відповідей тесту, правильний варіант позначте оцінкою `100%`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_fa4711d8793c676ce2a6fb09bf138e5b.png) У нижній частині сторінки натисніть `«Зберегти зміни»`, щоб зберегти тестове завдання та повернутись до сторінки банку питань. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_a922e5d3ab216f78907856b87fb48cc2.png) Щоб побачити, як виглядатиме щойно створене питання для студентів, скористайтесь кнопкою `«Попередній перегляд»`. :::success :tada: Ви створили тестове завдання з однією правильною відповіддю! ::: #### 3.1.2 Питання множинного вибору з декількома правильними відповідями Розглянемо процес створення питань множинного вибору з декількома правильними відповідями. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_6c063e24060c5d0a0d3e086c5e99a4e0.png) Створіть нове завдання множинного вибору, заповніть поля з назвою та текстом запитання. В пункті `«Одна чи декілька правильних відповідей?»` виберіть `«Допускається кілька правильних відповідей»`. Натисніть `«Перемішувати відповіді»` та визначте одиниці нумерації варіантів відповіді в полі `«Нумерувати відповіді?»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_37515341dd52b77ac7fc6b2aa420ae23.png) Заповніть поля варіантів відповідей. Однак, цього разу, в пункті `«Оцінка»` потрібно виставити вісоток, що залежатиме від кількості правильних відповідей у завданні. :::info :mega: Якщо в питанні є **дві** правильні відповіді, кожній з них потрібно поставити оцінку `50%`, усім іншим — `–50%`. У питанні з **трьома** правильними відповідями, правильні відповіді познають оцінками `33,33%`, неправильні — `–33,33%` тощо. ::: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_a6fe23b0f18d85d326eb3597132a212f.png) Натисніть кнопку `«Зберегти зміни»` в нижній частині сторінки. :::success :tada: Ви створили тестове завдання з декількома правильними відповідями! ::: <div id='3.2'/> ### 3.2 Діагностничні завдання Діагностичні, або тестові питання напіввідкритої форми передбачать введення правильної відповіді та мають наперед визначений спосіб автоматичної перевірки правильності відповіді: - коротка відповідь (слово чи фраза); - числова відповідь. Під час відповіді на напіввідкрите завдання студент має дописати пропущене слово, формулу або число на місці прочерку. Завдання складається таким чином, що потребує чіткої й однозначної відповіді та не припускає подвійного тлумачення. #### 3.2.1 Запитання числового типу Числове питаня — завдання, з короткою відповіддю у вигляді цифри. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_252e137844c412cfa615f6f5e7d65247.png) Відкрийте банк питань, у категорії `«Діагностичні завдання»` натисніть `«Створити нове питання»`. У вікні, що з’явиться виберіть `«Числовий»` тип завдання та натисніть `«Додати»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_94b7aece82ae322ce9e347c9e4f692c8.png) У вікні редагування заповніть пункти «Назва» та «Текст питання». ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_6a28d421221481b64a3ffb5808a7a74b.png) Запишіть правильну відповідь на запитання в поле `«Відповідь»`. Заповніть поле `«Оцінка»` значенням `100%`. Оскільки завдання є розрахунковим, під час виконання студенти можуть допускати незначні похибки. Заповніть поле `«Помилка»` допустимим значенням похибки. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_b41fb5dc692755f3469987d5f52ddc72.png) :::info :mega: У відповіді на числове питання допускається похибка, тобто необхідно вказати безперервний діапазон правильних відповідей. Наприклад, якщо відповіддю є число 99.7 і встановлено похибку 0.1, тоді всі значення в інтервалі [99.6; 99.8] будуть вірними. ::: Натисніть кнопку `«Зберегти зміни»` в нижній частині сторінки. :::success :tada: Питання числового типу створено! ::: <div id='3.3'/> ### 3.3. Евристичні завдання Евристичні завдання передбачають можливість надання відповіді у вільній формі. В ПНС тестові питання відкритої форми реалізуються за допомоги питань типу Есе. > **Приклад запитання відкритої форми:** > З’ясуйте, у чому полягає політологічна логіка української національної ідеї. > [color=#907bf7] > > **Відповідь студента:** > > У тексті відповіді має бути визначена загальна сутність національної ідеї, викладено особистісне розуміння суті цього феномена, дані відповіді на те, чи існує вона в Україні, яке її значення тощо. У вирішенні такого теста здійснюється продуктивна дія студента творчого типу. > > [color=red] До питань відкритої форми зараховують також складні математичні задачі. У відповіді студентові потрібно розв’язати задачу та детально описати порядок розв’язання. #### 3.3.1. Есе з текстовим полем введення відповіді Розглянемо процес створення завдання типу «Есе» з текстовим полем для введення відповіді. Відповідь на таке запитання студент може записувати в поле для введення. :::info :mega: Есе з текстовим полем для введення відповіді рекомендовано використовувати для питань, відповіді на які містять текстові та цифрові символи без складних елементів форматування. ::: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_7d54b8bfec101a0d6ca01e09b8f00683.png) Відкрийте банк питань курсу, виберіть категорію `«Евристичні завдання»` та натисніть `«Створити нове питання»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_97be7bb098395548a887d3e905a3a438.png) У вікні, що з’явиться, виберіть тип питання `«Есе»` та натисніть `«Додати»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_56e6c24f16efd0188ff26036d4a3812f.png) Заповніть поля `«Назва питання»` та `«Текст питання»`. :::info :mega: Поле `«Текст питання»` можна заповнити за допомогою кнопки `"Import Word File"`. Система скопіює вміст обраного файлу Microsoft Word. ::: Розглянемо принцип дії кнопки `"Import Word File"`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_0d0f049fc5db7f225f1403f372b14d62.png) Підготуйте текст запитання в окремому файлі Microsoft Word. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_52ba0239d1992b0fbfaa6235d2dcfaa8.png) За натиском конпки `"Import Word File"` з’явиться вікно вибору файлу. Натисніть `"Choose File"` та фиберіть попередньо підготовлений файл. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_19b53a01e243284105d2511d6c59a57d.png) В полі `«Текст питання»` з’явиться текст та зображення, що були в обраному файлі Microsoft Word. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_27a6a0361c4e1143e5db683b404fc5d0.png) В пункті `«Опції відгуку»` заповніть поля: - `«Формат відповіді»`: HTML-редактор; - `«Вимагати текст»`: Вимагати від студента введення тексту; - `«Розмір вікна для введення»`: 15 рядків (це оптимальний розмір); - `«Дозволяти прикріпити файли»`: Ні. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_6f0d6ab3b7e0fc3d11c1cc4e63e80db4.png) Натисніть кнопку «Зберегти» в нижній частині екрану. :::success :tada: Ви створили завдання типу «Есе» з можливістю записувати відповідь у поле для введення! ::: #### 3.3.2. Есе з можливістю передачі відповіді у вигляді файлу Розглянемо процес створення завдання типу «Есе» з полем надання відповіді у вигляді файлу. :::info :mega: Питання, відповіді на які містять текстові та цифрові символи, а також складні елементи форматування (рисунки, схеми, формули), рекомендовано створювати з полем для надання відповіді у вигляді файлу та текстового поля для можливого коментаря до нього. ::: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_b772abe6a5b146a580974bc1914d7372.png) Створіть нове питання типу `«Есе»`. Заповніть поля `«Назва питання»` та `«Текст питання»`. В пункті `«Опції відгуку»` заповніть поля: - `«Формат відповіді»`: `«Без прямого тексту»` (щоб відповісти, студент має прикріпити файл) або `«HTML-редактор з вибором файлу»` (студент може прикріпити файл та написати коментар); - `«Дозволяти прикріпити файли»`: 1 (або більше число); - `«Прикріплення є обов’язковим»`: 1. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_cf4efb25f664ef5f116222f52a74b6e0.png) Відповіді на евристичні завдання студенти можуть надсилати у вигляді документів (`Microsoft Word`), таблиць (`Excel`), зображень тощо. :::info :mega: Одним із зручних форматів надання відповіді є зображення. Студент може записати відповідь на паперових аркушах від руки, сфотографувати та прикріпити до завдання. ::: :::warning :zap: За високої ймовірності надання відповідей у вигляді зображень, у полі `«Дозволяти прикріплені файли»` рекомендовано вибрати налаштування `«Без обмежень»`. Таке налаштування дасть змогу студентам завантажувати небхідну їм кількість фотографій записаної від руки відповіді. ::: Увімкнувши протрібні налаштування, натисніть кнопку «Зберегти» в нижній частині екрану. :::success :tada: Ви створили завдання типу «есе» з полем для надання відповіді у вигляді файлу! ::: <div id='3.4'/> ### 3.4. Імпорт та експорт питань У банку питань є можливості експорту та імпорту для копіювання тестових завдань з одного курсу на інший. #### 3.4.1. Експорт питань Відкрийте банк питань курсу, з якого потрібно скопіювати тести. Відкрийте вкладку `«Експорт»`, натисніть `«Moodle XML формат»` в пункті `«Формат файлу»`. Виберіть категорію питань для експорту в пункті `«Експортувати категорію»`. Натисніть кнопку `«Експорт питань у файл»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_9903b6257c1f1003d01e73a911158480.png) На екрані з’явиться нове вікно. Файл формату `".xml"` автоматично завантажиться на комп’ютер. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_78d43a90a9cf193f3a6cdcbda27dca08.png) #### 3.4.2. Імпорт питань Відкрийте банк питань курсу, до якого потрібно перенести експортовані питання та натисніть `«Імпорт»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_fe7037e403b44529203517490c8249ea.png) У вікні імпорту потрібно вибрати`«Moodle XML формат»` файлу та перенести завантажений `".xml"` файл до поля із синьою стрілкою. Після цього натисніть кнопку `«Імпорт»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_3ef6d855582e35a082df798e3244736b.png) На екрані з’явиться перелік імпортованих питань. В нижній частині сторінки натисніть кнопку «Продовжити». ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_cdad6bae9d33d173b70e8fe9afbcb12c.png) :::success :tada: Ви успішно скопіювали завдання з банку питань одного курсу на інший! Відкрийте вкладку `«Питання»` або `«Категорії»` щоб переглянути імпортовані завдання. ::: <div id='4'/> ## 4. Створення секції контролю знань на курсі ПНС Для проведення підсумкового контролю знань необхідно створити окрему секцію на курсі ПНС. Для цього перейдіть у режим редагування за натиском кнопки `«Редагувати курс»` на верхній панелі сайту. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_5365ae26b641a691e591480826d27222.png) Перегорніть сторінку до низу. Під останньою темою курсу знаходитиметься кнопка `«Додати плитки»`, натисніть на неї. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_90777b5e8b4da5c868cb50a637c77e1c.png) У вікні, що з’явиться, залиште цифру `1` у полі `«Кількість секцій»` та натисніть `«Додати плитки»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_a909ce7738e192df5c8db0db880106ce.png) Нова плитка з’явиться внизу сторінки. Змініть її назву натиснувши на кнопку `«Редагувати заголовок плити»` (іконка у формі ручки) та натисніть `"Enter"`. Щоб додати до секції нові елементи (наприклад, тест), скористайтесь кнопкою `«Додати діяльність або ресурс»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_c8294269515f64493e163ba342e7c65c.png) На екрані виникне вікно зі списком елеменів. Оберіть потрібний елемент і натисніть `«Додати»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_e378ff4a8d2f16153e7cd5abca046363.png) Використовуючи кнопку `«Додати діяльність або ресурс»`, створіть елементи `«Напис»`, `«Файл»` та `«Тест»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_64357500a64bb4bf7bcd213ac16503aa.png) :::success :tada: Вам вдалось створити окрему секцію курсу для проведення підсумкового контролю! ::: <div id='5'/> ## 5. Налаштування часової зони користувача Перед тим, як продовжити роботу над створенням іспиту, викладачам рекомендовано перевірити налаштування часової зони свого профілю. :::warning :zap: Налаштування часової зони викладача є важливим тому, що створюючи іспит, необхідно обмежувати до нього доступ студентів за часом. У разі, якщо часова зона викладача є відмінною від часу за Києвом, студенти не зможуть розпочати іспит у встановлений час. ::: Натисніть на стрілку проруч із Вашим іменем на верхній панелі та виберіть пункт `«Про користувача»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_5ef04d351a44b9437577125d15be0baa.png) Натисніть `«Редагувати інформацію»` у вікні `«Про користувача»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_6908be7785e8932a527760da2bd7161e.png) У списку персональних даних знайдіть пункт `«Часовий пояс»`, переконайтесь, що в ньому вибраний `«Часовий пояс сервера ("Європа/Київ")»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_be06769e93ead60d70bb98443573642a.png) Перегорніть сторінку до низу та збережіть налаштування за натиском кнопки «Оновити профіль». ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_235caa635ec7d79156bd0d90712bc49a.png) <div id='6'/> ## 6. Створення тесту Щоб створити тест, увімкніть режим редагування за натиском кнопки у верхній частині сторінки. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_5365ae26b641a691e591480826d27222.png) Знайдіть секцію курсу, до якої потрібно додати тест та скористайтесь кнопкою `«Додати діяльність або ресурс»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_bcdfea9be06ac3f2a1cb5e2549c32a45.png) У вікні `«Додати діяльність або ресурс»` оберіть елемент `«Тест»`, натисніть `«Додати»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_7c29fe06e17ed058193b042a857ad20e.png) :::success :tada: Елемент `«Тест»` додано до сторінки курсу! ::: <div id='6.1'/> ### 6.1 Налаштування тесту Після створення елементу `«Тест»`, перед користувачем відкриється сторінка налаштувань із такими пунктами: - `«Назва»`: текст назви елементу, що відображається на головній сторінці курсу; - `«Опис»`: призначений для невеликого повідомлення про тему тестування, мету, правила тощо; - `«Почати тестування»`: дата та час відкриття доступу до проходження студентами тесту; - `«Завершити тестування»`: дата та час закриття доступу. Після цього часу тест буде недоступний для студентів. - `«Обмеження в часі»`: тривалість виконання тесту (наприклад, 90 хвилин). - `«Коли час спливає»`: правила зарахування відповідей, якщо студент вичерпав час на проходження тесту, але не встиг його відправити на перевірку; - `«Оцінка»`: умови отримання балів з тест; - `«Параметри перегляду»`: перегляд студентами результатів тесту. Запишіть назву тесту, наприклад, «Іспит». ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_31b90d59da5314fef827d24cb1d00e28.png) У пункті `«Вибір часу»` вкажіть дату та час початку й завершення іспиту. Встановіть обмеження часу обсягом в 90 хвилин. У полі `«Коли час спливає»` виберіть `«Розпочаті спроби закінчуватимуться автоматично»` (завдяки цьому, навіть якщо студент не встигне закінчити тест за встановлений час, його відповіді будуть збережені автоматично). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_c28c805263f003298b545839632dbc42.png) В пункті `«Оцінка»` встановіть обмеження на кількість спроб проходження іспиту (`«Дозволено спроб»` — `1`). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_4f5d60d8bc57db3822ee5a8578130402.png) У відділі `«Параметри перегляду»` дозвольте студентам переглядати свою оцінку після складання іспиту, поставивши галочки біля налаштування `«Кількість балів»` у пунктах `«Безпосередньо після спроби»`, `«Пізніше, поки тест ще відкритий»` та `«Після закриття тесту»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_2fe642c5cdf8f45dfcd542efc9018d97.png) Натисніть кнопку `«Зберегти й показати»` в нижній частині сторінки. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_eebf251abec9ac6c898091c7ad33577d.png) <div id='6.2'/> ### 6.2 Заповнення тесту питаннями з банку Складність екзаменаційного завдання з використанням засобів ПНС повинна бути визначена таким чином, щоб середній час його виконання дорівнював 1&nbsp;астрономічній годині. Нижче подано приклад екзаменаційного завдання з двадцятьма стереотипнми завданнями (розрахунковий час виконання кожного завдання&nbsp;— 1 хвилина), двома діагностичними завданнями (по 10 хвилин) та одним евристичним завданням (20 хвилин). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_54df59cded4475ef6fa22cd1216e20ed.png) Щоб сформувати таке екзаменаційне завдання з наявних у банку питань, відкрийте попередньо створений тест на натисніть кнопку `«Редагувати»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_98eac0c5317191fd167b130f8f1d34ef.png) На екрані з’явиться вікно редагування тесту. :::info :mega: Екзаменаційний тест рекомендовано формувати з застосуванням функції додавання випадкових питань. Використання такої функції забезпечить варіативність вибірки тестових питань для кожного студента. ::: #### 6.2.1 Додавання cтереотипних питань Насамперед необхідно записати назву секції, до якої додаватимемо стереотипні питання. Натисніть на іконку в вигляді ручки та напишіть `«Стереотипні завдання»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_84ac58c8974e32a3f7bd0cff70c26da3.png) Натисніть `«Додати» → «Випадкове питання»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_9c9ef3f3566a69c17ac3dfac0ba1c6a7.png) У вікні `«Додати випадкове питання»` виберіть назву категорії (`«Стереотипні завдання»`) та кількість питань (`20`). :::info 💭 Застосування таких налаштувань забезпечить випадання 20 випадкових запитань із 135, що є в банку, кожному студентові, який складатиме іспит (студенти матимуть різні вибірки питань). ::: ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_c7888102871e523bad8af2ead6ba14ef.png) За натиском кнопки `«Додати випадкове питання»` у вікні редагування тесту з’явиться список доданих запитань. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_85cfff23d6f680c00c848f1776df000a.png) #### 6.2.2 Додавання діагностичних питань Наступним кроком до тесту необхідно додати секцію з двома питаннями напіввідкритої форми (діагностичними). Перегорніть сторінку доданих завдань до низу. Під останнім запитанням натисніть `«Додати» → «Випадкове питання»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_8aa8c392ec0c0a108d8cfbb0c25116a0.png) Цього разу у вікні `«Додати випадкове питання»` виберіть назву категорії (`«Діагностичні завдання»`) та кількість питань (`2`). Натисніть кнопку `«Додати випадкове питання»` нижче. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_a330c4628c015b0836568e195557e4b7.png) До списку з 20 стереотипних завдань тесту додано два діагнотичні завдання. Потрібно їх відділити до окремої секції. Для цього під питанням №20 (над щойно доданими діагностичними завданнями) натисніть `«Додати» → «Заголовок нової секції»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_7c64fde6e22ee348ec26892e76e3c769.png) Запишіть назву секції щойно створеної секції. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_2c994a17b2239d7cf165d9b89ce994b7.png) #### 6.2.3 Додавання евристичних питань Щоб доповнити список питань евристичним, під останнім завданням списку натисніть `«Додати» → «Випадкове питання»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_33da799674d8b6395ee3589309064d54.png) У вікні, що з’явиться, виберіть категорію `«Евристичні завдання»` та кількіть (`1`). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_8cddb7d61dc8fa5ca9015e7e3310fb6e.png) Відокремте евристичне завдання до окремої секції натиснувши `«Додати» → «Заголовок нової секції»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_b2f0ec1635eea3885ecb2f5c82c580a5.png) Запишіть назву секції. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_75ddf610543f8b7bef224af0be98e882.png) #### 6.2.4 Оцінка за тест та вагові коефіцієнти питань Згідно з [регламентом проведення підсумкового контролю знань](#1), максимальна оцінка за іспит — 40 балів. Заповніть поле `«Максимальна оцінка»` на початку сторінки редагування тесту та натисніть `«Зберегти»`. Нижче занходиться поле `«Всього балів»`, у якому відображена сума балів за всі питання тесту. :::info 💭 Сумарна кількість балів має збігатись із максимальною оцінкою. ::: Зараз сумарна кількість балів відповідає кількості тестових запитань, доданих на тест (23, по одному балу за кожне питання тесту). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_b35d379e66510af4f3a19543dc7025a6.png) Необхідно змінити кількість балів для окремих завдань іспиту: - Стереотипні завдання: 20 питань по 1 балу; - Діагностичні завдання: 2 питання по 5 балів; - Евристичні завдання: 1 питання, 10 балів. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_d339548cd7ebf7fd5d23c9036833490e.png) Змініть кількість балів за діагностичні завдання з `1` на `5` та за евристичні — з `1` на `10`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_ab3e0a26f6caea4941154e96df081188.png) У результаті сумарна кількість балів дорівнюватиме максимальній оцінці за іспит. Натисніть кнопку `«Зберегти»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_c7af54deefd35bd87631f81a34af727e.png) :::success :tada: Ви успішно сформували тест із завдань різних типів! ::: <div id='7'/> ## 7. Підсумкова атестація Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентам необхідно складати підсумкову атестацію, що містить тестові завдання за декількома фаховими дисциплінами. Тривалість складання тесту підсумкової атестації не повинна перевищувати 3 години. <div id='7.1'/> ### 7.1 Створення окремої ПНС Для проведення підсумкової атестації потрібно створити окрему ПНС (окремий «курс» на сайті ПНС). :::info :mega: Для створення нової ПНС викладачам потрібно звертатись до уповноваженої людини на кафедрі (відповідальний за ПНС). ::: Створювати нову ПНС потрібно у відповідному відділі сайту залежно від факультету, кафедри та форми навчання студентів, які складатимуть підсумкову атестацію. Відкрийте `Персональний кабінет` або `Головну сторінку` в меню зліва та натисніть кнопку `«Усі курси»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_bcb47516c0c36401775b0a8f0da38094.png) На екрані з’явиться перелік Факультетів. Знайдіть та відкрийте потрібний факультет, кафедру та форму навчання, де необхідно створити нову ПНС. ``` Назва факультету / Назва кафедри / Форма навчання (денна чи заочна) ``` ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_9dea1818082f6400e5da4bbf7e20f3f0.png) Переконайтесь у тому, що у полі `«Категорії курсів»` відображений потрібний факультет, кафедра та форма навчання і натисніть `«Додати новий курс»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_a9d29ccdc2ac818863fcea5a70f1952b.png) У вікні `«Додати новий курс»` заповніть поля `«Повна назва курсу»`, `«Коротка назва курсу»`, переконайтесь, що`«Категорія»` вибрана правильно, а також позначте дату початку та закінчення курсу. Повну назву курсу потрібно починати зі слів «Атестація за ОП», вказати назву освітньої програми, далі в дужки занести номер та назву спеціальності, поставити кому та записати навчальний рік (приклад наведено нижче). ``` Атестація за ОП Економічна кібернетика (спец. 051 Економіка), 2019–20 н.р. ``` ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_364af3537c73f8f2144dbcc6b0bb4adb.png) В нижній частині екрану натисніть кнопку `«Зберегти та показати»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_8389314e212ca24ffeb943ff0107a0b3.png) Після збереження на екрані виникне щойно створений курс. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_23d5781605b4093344fae062c1548a7f.png) <div id='7.2'/> ### 7.2 Наповнення атестаційної ПНС <div id='link.7.2.1'/> ПНС для атестації має містити такі матеріали: - робочі програми навчальних дисциплін, винесених на кваліфікаційні іспити за спеціальностями; - критерії оцінювання відповідей здобувачів вищої освіти; - матеріали довідкового характеру, передбачені для використання здобувачами вищої освіти під час підготовки до кваліфікаційного іспиту; - посилання на відеоконференцію для особистої ідентифікації, що відбудеться перед початком іспиту; - комплексні екзаменаційні завдання, що забезпечені варіативністю засобами ПНС (тест для підсумкової атестації). Щоб додати нові матеріали до курсу ввімкніть режим редагування. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_c929d35906d489ca56e1cfb729c896f5.png) Натисніть кнопку `«Додати діяльність або ресурс»` та виберіть тип матеріалу, який необхідно додати. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_b449b2a68693a665034efa09ab97bafc.png) Заповнювати створену ПНС можна у довільному порядку, однак вона має містити усі [матеріали, вказані в переліку вище](#link.7.2.1). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_7073c25d9abb6fa419e866cb73adb0dd.png) Щоб відділити одні матеріали від інших можна використовувати елементи типу `«Напис»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_dfec907e2628f60d96eb6fd7cdc3a71a.png) Поряд із елементом `«Іспит»` додайте `«Напис»` з інформацією про дату та час початку, прикріпіть посилання на відеоконференцію для ідентифікації студентів, що братимуть участь у іспиті. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_29eb6a076391b68051f9ebce1845d0fb.png) <div id='7.3'/> ### 7.3 Формування банку питань Перед роботою над формуванням іспиту необхідно створити відповідні категорії в банку питань. Відкрийте банк питань курсу, натиснувши `«Управління курсом»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_3f759945866b90a781f4d4d2054b5d3e.png) У вікні, що з’явиться, натисніть кнопку `«Банк питань»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_0045e72bafad01467e8edaf207061738.png) У банку питань відкрийте вкладку `«Категорії»` та створіть категорії питань для іспиту. Категорії потрібно впорядковувати за ієрархією «навчальна дисципліна — тип питання», як наведено нижче. ``` Назва ПНС Навчальна дисципліна №1 Стереотипні завдання Діагностичні завдання Евристичні завдання Навчальна дисципліна №2 Стереотипні завдання Діагностичні завдання Евристичні завдання ``` До підсумкової атестації в розглянутому прикладі входять питання з двох дисциплін: «Моделі стратегічного управління» та «Прикладна економетрика». ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_0f821ee0fef2dd44dc4275f68b342cf4.png) Щоб створити нову категорію, знайдіть пункт «Додати категорію», запишіть назву та вкажіть, до якої категорії вона належатиме. Потім натисніть «Додати категорію». ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_6fda5bc69ddcf0e5ae44556b0c2dfed1.png) Після створення категорій, потрібно заповнити їх тестовими завданнями. :::info 💭 Детальний опис [створення тестових завдань можна переглянути в розділі 3 інструкції](#3). За наявності готових завдань, їх можна [імпортувати з інших курсів (див. розділ 3.4)](#3.4). ::: <div id='7.4'/> ### 7.4 Налаштування кваліфікаційного іспиту Обов’язковими вимогами до оформлення кваліфікаційного іспиту є: - назва елементу — «Кваліфікаційний іспит»; - тривалість іспиту має дорівнювати трьом годинам. #### 7.4.1 Створення тесту Щоб створити тест, увімкніть режим редагування курсу та натисніть `«Додати діяльність або ресурс»` в одній із тем курсу. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_4e5274ba44a463c97bea47e994acbc67.png) У вікні `«Додати діяльність або ресурс»` виберіть діяльність типу `«Тест»`, натисніть `«Додати»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_cfac09014822f3a387a51a1704d3937c.png) На екрані з’явиться вікно налаштувань тесту. У полі `«Назва»` запишіть «Кваліфікаційний іспит». ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_528993acfe3089514d0a970acc5f5a59.png) Запишіть дату та час початку та завершення іспиту, а також встановіть обмеження часу обсягом у `180 хвилин` (3 години). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_c52c9be37c414bec23a268416e3c3e2d.png) У відділі `«Параметри перегляду»` увімкніть для студентів можливість переглядати оцінку за тест лише після його закриття, поставивши галочку біля параметру`«Кількість балів»` у пункті `«Після закриття тесту»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_24aa3853fd3f3159d68af729f8947b92.png) Збережіть встановлені налаштування тесту натиснувши кнопку `«Зберегти і показати»` в нижній частині сторінки. #### 7.4.2 Додавання запитань До кваліфікаційного іспиту, розглянутого в прикладі, входитимуть запитання з двох дисциплін. Отже, тест матиме таку структуру: - Прикладна економетрика — стереотипні завдання (20 питань); - Прикладна економетрика — діагностичні завдання (2 питання); - Прикладна економетрика — евристичні завдання (1 питання); - Моделі стратегічного управління — стереотипні завдання (20 питань); - Моделі стратегічного управління — діагностичні завдання (2 питання); - Моделі стратегічного управління — евристичні завдання (1 питання). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_9512051cb8aa19488dec2c4bfa0d6cb3.png) Щоб додати питання до іспиту, відкрийте його та натисніть кнопку `«Редагувати тест»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_fead2a4a6769aae1fe8b02155f79a955.png) Щоб додати 20 випадкових стереотипних запитань з першої дисципліни, натисніть `«Додати» → «Випадкове питання»` (детальніше описано у [розділі 6.2](#6.2)). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_5d4e98c499137bd0a0fbd67f2625ee07.png) Виберіть потрібну категорію завдань, позначте кількість випадкових питань `(20)` та натисніть `«Додати»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_c6aa0d8c0e3c2c08a56fa6efc68b9ede.png) Натисніть на іконку у вигляді олівця над доданими запитаннями та запишіть назву секції («Прикладна економетрика — стереотипні завдання»). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_0ca86979039b80e18c18e7ff0421ac5d.png) Щоб створити наступну секцію з двома діагностичними завданнями, натисніть `«Додати» → «Випадкове питання»` під останнім питанням списку. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_f59db6a80057fa13b2282ef3d827112b.png) Виберіть категорію діагностичних завдань дисципліни та їх кількість (`2`). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_3b53e136fb6fd604a8676acb9516dc1d.png) Знайдіть додані до списку діагностичні завдання. Над першим із них (під останнім стереотипним завданням) натисніть `«Додати» → «Заголовок нової секції»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_b9420a5183c1615692453a005839ca15.png) Запишіть назву щойно створеної секції (`Прикладна економетрика — діагностичні завдання`). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_815f7aef50aa67bdd964ba3740be0957.png) Використовуючи [пункт 6.2 інструкції](#6.2), додайте до тесту інші секції з випадковими питаннями. #### 7.4.3 Оцінка за іспит Підсумкова атестаця оцінюватиметься за 100-бальною шкалою, тому в поле `«Максимальна оцінка»` запишіть `«100»`. Під полем `«Максимальна оцінка»` знаходяться дані про сумарну кількість балів за всі завдання тесту (`«Всього балів: 46»`). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_56661bfa05b1470e0631e4d3a6b7f744.png) Для того, щоб сумарний бал збігався із максимальною оцінкою, потрібно змінити кількість балів для окремих завдань іспиту: - Стереотипні завдання: 40 питань по 1,5 балів; - Діагностичні завдання: 4 питання по 5 балів; - Евристичні завдання: 2 питання, 10 балів. Натиснувши на іконку у вигляді олівця, змініть бал для кожного стереотипного завдання. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_8ae6dcbe5c79510f9ab3f9b1d8433bd7.png) Таким же способом можна змінити бали для діагностичних та евристичних питань. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_da867fdebe15dd7db4d241e9271817de.png) У результаті сумарна кількість балів збігатиметься з максимальною оцінкою. Натисніть кнопку «Зберегти». ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_c8be48c345583a204a856ff4a5ea73a4.png) :::success :tada: ПНС із тестовими завданнями для підсумкової атестації студентів створено! ::: <div id='8'/> ## 8. Оцінювання тестових завдань Після складання іспиту студентами, викладачеві необхідно перевірити та оцінити окремі завдання. Бали за тести стереотипного та діагностичного типу (тестові завдання закритої та напіввідкритої форми) виставляються в системі автоматично. Єдиний тип завдань, що потребує оцінювання викладачем власноручно — евристичний. <div id='8.1'/> ### 8.1. Огляд результатів іспиту Щоб переглянути результати тестування студентів після завершення іспиту, знайдіть та відкрийте елемент типу `«Тест»` на сторінці курсу. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_5da141c88bcd3070af01690bded917cb.png) На екрані з’явиться сторінка з даними про тест, зокрема — про кількість спроб його проходження студентами (`Спроб: 3`). У верхньому правому кутку розміщена кнопка доступу до `«Меню дій»` тесту. Використовуючи `«Меню дій»`, викладач може редагувати, налаштовувати та переглядати результати тесту. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_5d5bbe34febb8142cb1db0f0d15cd1c4.png) Щоб переглянути результати тесту, відкрийте `«Меню дій»` та оберіть `«Результати»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_9e97f85787d6462c62f2f816a7c5c5fe.png) На екрані з’явиться сторінка результатів тесту. У верхній частині сторінки розташоване поле `«Окремі групи»`, що дає змогу переглянути результати за групами студентів. Для перегляду результатів усіх студентів, які пройшли тест, оберіть `«Усі учасники»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_34fbd94996eb5596097a36f0db3f5338.png) Нижче на сторінці розміщена таблиця з переліком студентів та їх результатами. Загальну оцінку за тест можна переглянути в колонці `«Оцінка/максимальний бал»`. Якщо в полі для загальної оцінки записано `«Ще не оцінено»`, це означає, що окремі завдання іспиту викладач має оцінити власноручно. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_409341c296647b1b5d2f703e9b6bd074.png) У таблиці результатів можна переглянути перелік усіх питань іспиту. Ця таблиця дає змогу встановити, на які питання студент відповів правильно, неправильно чи частково правильно. Записом `«Потрібно оцінити»` позначені питання, за які викладачеві необхідно виставити оцінку власноручно. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_1f39910f413711148ace4110d5a66984.png) #### 8.1.1. Перегляд відповідей студента Щоб переглянути запитання та відповіді на них окремого студента достатньо натиснути `«Перегляд спроби»` під його іменем. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_a338e4e44a0ccfe1fd200c5bbf3deecc.png) На екрані з’явиться сторінка з питаннями та тими відповідями, які обрав студент. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_897e7605f5cad87c5ccef7adc09cd54c.png) З правого боку від питань розміщене навігаційне меню із завданнями тесту, що позначені різними кольорами залежно від правильності відповіді. Сірим кольором позначені питання, які викладач має переглянути та оцінити. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_4e5fb5749d42f8270dda4ac4ac86a626.png) <div id='8.2'/> ### 8.2. Оцінювання евристичних завдань Перевіряючи відповіді на завдання евристичного типу, викладач, окрім виставлення балу за завдання, має залишити коментар для вмотивування об’єктивності оцінювання. Коментар необхідно залишити у випадку, якщо: - відповідь на завдання є повністю неправильною (0 балів); - відповідь є частково правильною (будь-який бал, окрім 0 та макисмального). У разі, якщо відповідь є повністю правильною (максимальний бал), коментар залишати не обов'язково. :::info :mega: У коментарі викладеві потрібно виявити помилки та здійснити їх короткий аналіз. ::: #### 8.2.1. Застосування функції «Оцінювання вручну» У випадку, якщо викладачеві потрібно перевірити велику кількість завдань, найзручнішим способом виставлення оцінок є `«Оцінювання вручну»`. :::info :mega: Такий спосіб є зручним тому, що перед викладачем висвітлюється перелік питань, які потрібно перевірити. Тестові завдання, оцінені автоматично, не входять до списку, тому не відволікають викладача від оцінювання відповідей студентів. ::: Щоб розпочати перевірку відповідей, відкрийте тест. У `«Меню дій»` оберіть пункт `«Оцінювання вручну»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_ad8b20ded50ba771867b86c435314d23.png) На екрані з’явиться таблиця з переліком завдань, які потрібно перевірити. У колонці `«Всього»` відображена кількість відповідей на питання. Щоб переглянути відповіді студентів на окреме питання, натисніть `«Оцінити все»` в колонці `«Всього»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_768b4b7a5bf08c1f1a2539303d3c1b15.png) Сторінка оцінювання завдань містить поля, позначені двома кольорами. Поле з відповіддю стедента позначене синім фоном. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_50bfc2ed54698d7b0d3af3a6180e0f29.png) Поле з рожевим фоном містить пункти `«Коментар»` та `«Оцінка»`. Ці пункти призначені для того, щоб викладач оцінив завдання та обґрунтував оцінку. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_be221f457cb3264094257306bae0e36f.png) Після оцінювання відповідей, натисніть кнопку `«Зберегти»` перед тим, як переходити на іншу сторінку. #### 8.2.2 Оцінювання у журналі результатів тестування Перевірку завдань можна також здійснювати зі сторінки результатів тесту (відкрити тест і натиснути `«Меню дій» → «Результати»`). Завдання, які необхідно перевірити, позначені написом `«Потрібно оцінити»`, натисніть на цей напис. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_68e7337d86f57207c7732db7d6ca0639.png) У вікні, що відкриється, натисніть `«Зробити коментар або змінити оцінку»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_ca9343ca8eb5511e7a69e98f18bb27f0.png) На екрані з’явиться вікно з полями для виставлення оцінки та запису коментаря. У цьому вікні також можна переглянути або скачати відповідь студента. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_447f835e8a0b342d0dd47610a66b60fc.png) #### 8.2.3. Оцінювання під час перегляду відповідей студента Перевірити та виставити оцінку за завдання можна також, переглядаючи спробу студента. Для цього під іменем студента натисніть `«Перегляд спроби»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_f2dd9454ac78806f705c472bf15f6109.png) Знайдіть питання, яке потрібно оцінити (позначене сірим кольором у навігаційній панелі), прочитайте або скачайте відповідь студента та натисніть `«Зробити коментар або змінити оцінку»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_1ddda66192380d4d24146422381e27d9.png) У вікні, що з’явиться, запишіть коментар та виставте оцінку. Потім натисніть кнопку `«Зберегти»` та закрийте вікно. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_43e706faf36e593b6756d44e534c2b9c.png) <div id='8.3'/> ### 8.3. Перегляд та завантаження результатів Після оцінювання евристичних завдань на сторінці результатів іспиту в полі загальної оцінки за тест з’явиться остаточна оцінка студента. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_a84ff09ac9324bdc96844105e1df1661.png) Для зручності перегляду результати іспиту можна скачати в форматі таблиці Microsoft Excel. Для цього у полі `«Завантажити таблицю даних як»` оберіть `«Microsoft Excel (.xlsx)»` та натисніть `«Завантажити»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_e661933d01a1b5d71041e86dd019e746.png) На комп’ютер завантажиться файл у форматі таблиці Microsoft Excel з результатами оцінювання студентів. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_dcdc44ff19298326debbac9512caf7cc.png) :::success :tada: Вам вдалося перевірити та оцінити відповіді студентів! ::: <div id='9'/> ## 9. Інструкція щодо складання іспиту для студентів Рекомендованою складовою підготовки студентів до іспиту є ознайомлення з [інструкцією щодо складання іспиту на платформі ПНС](https://content.hneu.edu.ua/s/wzcyXtlb2) (за посиланням https://content.hneu.edu.ua/s/wzcyXtlb2). Цю інструкцію бажано додати окремим елементом типу `«URL (веб-посилання)»` до секції курсу, створеної для складання підсумкового контролю. За допомогою елементу `«URL (веб-посилання)»` студент матиме змогу переглянути інструкцію перед та під час скадання іспиту. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_0f4d1c9bda28deaba6b90210897f5728.png) Щоб додати новий елемент, увімкніть режим редагування на верхній панелі сайту. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_c929d35906d489ca56e1cfb729c896f5.png) Знайдіть секцію контролю знань та натисніть кнопку `«Додати новий елемент або ресурс»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_2f6438fe0ba51190695b37633731be4e.png) У вікні, що з’явиться на екрані оберіть `«URL (веб-посилання)»`, натисніть `«Додати»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_54a20a0f8f993e48d6282659d6ac62c0.png) У вікні редагування заповніть відповідно до рисунку нижче поля `«Назва»` та `«Адреса (URL)»`&nbsp;— `https://content.hneu.edu.ua/s/wzcyXtlb2`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_4d0d59ee22f870df2c7e0afc848538ab.png) У підрозділі `«Зовнішній вигляд»` для налаштування `«Показувати»` оберіть `«У новому вікні»` та натисніть `«Зберегти»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_25cdfef82540420d80ae2b5dce3eb707.png) :::success :tada: Елемент з посиланням на інструкцію для студентів додано до секції контролю знань! ::: --- Створено за допомогою https://content.hneu.edu.ua