6662 views
--- tags: PNS --- # Використання засобів ПНС для проведення підсумкового контролю знань студентів В умовах переходу до дистанційного навчання, засоби сайту персональних навчальних систем (ПНС) ХНЕУ ім.&nbsp;С.&nbsp;Кузнеця стали незамінними для проведення занять та оцінювання знань студентів. Проведення іспиту в&nbsp;системі ПНС сприяє об’єктивному оцінюванню знань студентів та оптимізації роботи викладача. Ця коротка покрокова інструкція містить детальний опис особливостей роботи на сайті ПНС під час підготовки іспиту з використанням готових екзаменаційних білетів. ## Зміст 1. [Регламент проведення підсумкового контролю знань](#1) 2. [Створення іспиту на ПНС з використанням наявних екзаменаційних білетів](#2) 2.1. [Формування банку питань іспиту](#2.1) 2.2. [Створення окремої секції для проведення іспиту на ПНС](#2.2) 2.3. [Створення та налаштування елементу «Тест» для проведення іспиту](#2.3) 3. [Оцінювання іспиту](#3) 3.1. [Перевірка робіт](#3.1) 3.2. [Перегляд результатів](#3.2) 4. [Функціональні можливості створення завдань іспиту на сайті ПНС](#4) <div id='1'/> ## 1. Регламент проведення підсумкового контролю знань 1. Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту за умови використання технологій дистанційного навчання проводиться в електронній формі виключно засобами ПНС. На іспит виносяться тестові питання, типові і комплексні задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань. 2. Передекзаменаційна консультація проводиться обов’язково з викристанням засобів систем відеоконференцій ([Google Meet](https://content.hneu.edu.ua/s/Elxzv-E6g#), [Zoom](https://content.hneu.edu.ua/s/Sx1eP17G-#) тощо) за затвердженим розкладом консультацій екзаменаційної сесії. 3. Екзаменаційні питання та завдання повинні бути конкретними, зрозумілими здобувачеві вищої освіти та обов’язково мають відповідати компетентностям, що перевіряються. Всі екзаменаційні завдання повинні бути занесені попередньо до [«Банку питань» ПНС](#2.1). 4. Іспит повинен бути створений як комплексне завдання у вигляді [окремої секції (теми/тижня) ПНС](#2.2), що містить критерії оцінювання підсумкового контролю знань та екзаменаційне завдання у вигляді [елементу ПНС «Тест»](#2.3). Викладач повинен повідомити відповідальній особі за ПНС на факультеті повну назву ПНС, у якій буде відбуватись підсумковий контроль знань не пізніше ніж за 2 (два) дні до його проведення. 5. Складність екзаменаційного завдання з використанням засобів ПНС повинна бути визначена таким чином, щоб середній час його виконання дорівнював 1&nbsp;астрономічній годині. А загальна тривалість виконання іспиту в ПНС складає [1,5&nbsp;астрономічні години](#time), що забезпечує резерв у 30&nbsp;хвилин на випадок виникнення непередбачуваних технічних проблем. 6. Екзаменаційне завдання [обирається випадковим чином](#random) із завдань різного типу, що дозволяє діагностувати рівень теоретичної та практичної підготовки здобувача вищої освіти і рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 7. У разі виникнення проблем непереборного характеру під час іспиту студент повинен негайно повідомити деканат про це за допомогою визначеного каналу зв’язку (телефон, Viber тощо). Можливість та час перескладання іспиту визначається деканатом в індивідуальному порядку. 8. Результат іспиту оцінюється у балах ([максимальна кількість — 40 балів](#maximumscore)), що проставляються у «Журналі оцінок» ПНС в автоматизований чи ручний спосіб у залежності від обраного засобу. Під час перевірки евристичних завдань (тестових питань відкритої форми) викладач повинен [надати коментар за допомогою засобів ПНС до результату перевірки завдання](#comment). 9. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих під час іспиту, та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою, та заноситься до відповідної графи екзаменаційної «Відомості обліку успішності». 10. Рекомендації щодо налаштування засобів ПНС для підсумкового контролю знань наведено далі: - [у випадку використання вже існуючих екзаменаційних білетів у текстовому файлі(ах) word чи pdf](#2); - [у випадку формування екзаменаційного білету з банку питань ПНС завданнями різного типу (стереотипні, діагностичні та евристичні завдання)](https://content.hneu.edu.ua/s/7mA-P4iFS). <div id='2'/> ## 2. Створення іспиту на ПНС з використанням наявних екзаменаційних білетів Для створення та проведення іспиту на платформі ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця викладачеві необхідно ознайомитись з принципами роботи двох взаємозв’язаних компонентів тестової системи сайту: банком питань та елементом «Тест» на сторінці курсу. Банк питань — середовище створення, редагування та перегляду тестових завдань; його формування є першою стадією підготовки до проведення іспиту. Банк питань курсу є місцем зберігання екзаменаційнійних білетів. Елемент «Тест» — оболонка для тестових завдань, яку можна додати до сторінки курсу. Елемент `«Тест»` можна сполучити з банком питань таким чином, щоб кожному студентові під час іспиту автоматично за принципом випадковості випадав один екзаменаційний білет. Підготовка іспиту на сайті ПНС складається з таких етапів роботи: 1. Формування банку питань іспиту. 2. Створення тесту та налаштування параметрів його проходження. 3. Синхронізація банку питань з елементом «Тест» на сторінці курсу (наповнення тесту питаннями з банку). :::warning :warning: Перед тим, як розпочати роботу над створенням іспиту, викладачам рекомендовано перевірити налаштування часової зони свого профілю. ::: Налаштування часової зони викладача є важливим, тому що створюючи іспит, необхідно обмежувати до нього доступ студентів за часом, встановлювати дату та час початку й завершення іспиту. *У разі, якщо часова зона викладача відрізняється від часу за Києвом, студенти не зможуть розпочати іспит у встановлений час.* :::info <details> <summary>Налаштування часової зони користувача</summary> <br> Натисніть на стрілку поруч з вашим іменем на верхній панелі сайту та оберіть пункт `«Про користувача»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_a14092240e4be77e533ee80e94cbe4e6.png) На сторінці, що відкриється на екрані, натисніть кнопку `«Редагувати інформацію»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_c3057c1696ce2ffa9d24a550800373e1.png) У списку персональних даних знайдіть пункт `«Часовий пояс»` та переконайтесь, що в ньому обраний `«Часовий пояс сервера ("Європа/Київ")»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_0ca855065186beada354385d159c9f29.png) Прогорніть сторінку донизу та збережіть налаштування натиснувши на кнопку `«Оновити профіль»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_2d7bac7b9703758c8c08baedc83b8071.png) </details> ::: <div id='2.1'/> ### 2.1. Формування банку питань іспиту Щоб відкрити банк питань курсу, натисніть кнопку `«Управління курсом»` на верхній панелі сайту та оберіть пункт `«Банк питань»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_44639eb4990bb128499335b9cda3bc45.gif) Сторінка банку питань складається з декількох відділів: - `«Питання»`: для створення та перегляду тестових питань; - `«Категорії»`: для систематизації та розподілу питань; - `«Імпорт»` та `«Експорт»`: обмін тестовими завданнями з банками питань інших курсів. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_2192a4e9504c79827b5a44e4e7ff162d.png) Процес роботи з банком питань курсу можна умовно розділити на два етапи: 1. Етап створення категорї питань для іспиту (окремого відділу банку питань, призначеного виключно для зберігання екзаменаційних білетів). 2. Етап додавання питань до категорії. #### 2.1.1. Створення нової категорії для іспиту в банку питань Перед тим, як працювати над питаннями іспиту, необхідно створити окрему категорію питань у банку. Нову категорію питань треба створити з двох міркувань: - під час створення іспиту на сторінці курсу (засобами компоненту «Тест»), викладач додає до нього категорію з питаннями іспиту. У момент запуску спроби студента задіюватиметься алгоритм випадкового вибору білета іспиту з категорії питань. У такий спосіб система формує унікальний варіант для кожного студента. Якщо білети будуть розміщені в різних категоріях банку питань, викладач не зможе їх додати до іспиту; - усі питання іспиту зберігатимуться в одному місці, викладач з легкістю зможе їх знайти та відредагувати. Відкрийте сторінку категорій, натиснувши на відповідну кнопку у верхній частині банку питань. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_8d9777472c54a32209c5a0f97cb01e21.png) Щоб створити нову категорію для іспиту, прогорніть сторінку донизу та знайдіть блок `«Додати категорію»`. У полі `«Входить у категорію»` оберіть категорію банку питань «Топ для ...». Запишіть назву категорії у поле `«Назва»` (наприклад, «Іспит») та натисніть кнопку `«Додати категорію»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_dcfdd02b764f43ab4b6ffc2fd5cdbac2.png) Створена категорія питань одразу ж з’явиться у верхній частині сторінки сайту. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_87aeb99adafc4cc197c3b384c42d56b8.png) :::success :star2: Категорію питань для іспиту створено! ::: #### 2.1.2. Створення питань типу «Есе» з використанням готових білетів Кожен екзаменаційний білет потрібно оформити як питання типу «Есе». Питання «Есе» передбачають можливість надання відповіді у вільній формі, записуючи текст у відповідне поле або прикріплюючи файли. Формат відповіді обирає викладач на сторінці налаштувань завдання (нижче можна переглянути екзаменаційний білет, оформлений як питання «Есе» з полями для надання відповіді у формі тексту та файлів). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_265e07392168bde4c42268365b1b51cb.png) Щоб створити нове питання типу «Есе», у банку питань курсу поверніться до вкладки `«Питання»`. У пункті `«Виберіть категорію»` оберіть нещодавно створену категорію питань для іспиту. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_486ca8e796c90594ee2bdeae47e6e424.png) Натисніть кнопку `«Створити нове питання»`. У вікні, що відкриється на екрані, оберіть пункт `«Есе»`, натисніть `«Додати»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_41c7a026946f6dc9416d910ba223a290.gif) На екрані відкриється сторінка налаштувань питання «Есе». У секції `«Загальне»` заповніть поля `«Коротке означення питання»` (коротка назва, яку бачить лише викладач у банку питань; сюди можна записати, наприклад, номер білету) та `«Текст питання»` (питання білету, на які відповідатиме студент). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_84743f1b8db130db8840089a1690060c.png) :::info <details> <summary>Автоматичне перенесення тексту білету з документу Microsoft Word</summary> <br> За наявності у білеті додаткових елементів, наприклад, зображень, викладачеві може знадобитися функція імпорту з файлу Microsoft Word. Система автоматично скопіює текст та зображення з завантаженого файлу у поле `«Текст питання»`. Щоб скористатись функцією імпорту, насамперед, підготуйте **окремий файл Microsoft Word з одним екзаменаційним білетом**. За наявності у білеті таблиць, їх рекомендовано попередньо зберегти як зображення (оскільки таблиці можуть некоректно відображатись на сайті). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_ff7de6f8b2dacfedb3ac873b47cd8ab6.png) Щоб завантажитти інформацію з файлу, у полі `«Текст питання»` на панелі інструментів натисніть кнопку `«Імпортувати файл Word»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_ceace8fbbc3f395d67becf20ec7fcb5d.png) У вікні, що з’явиться на екрані, відкрийте вкладку `«Завантажити файл»`, натисніть кнопку `«Вибір файлу»` та знайдіть потрібний файл на комп’ютері. Вибравши файл, натисніть кнопку `«Завантажити цей файл»` у нижній частині вікна. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_07ec6cc9c2d69330e5996db676a204b7.png) У полі `«Текст питання»` з’являться текст та зображення з завантаженого файлу Microsoft Word. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_fb95140a0b5a5763809098f72db4089d.png) </details> ::: <div id='answerformat'/> Формат відповіді викладач обирає на сторінці налаштувань у секції `«Опції відгуку»`. Студенти можуть надавати відповіді на питання «Есе» різними способами: - текстом (студент записує відповідь на питання у спеціальне текстове поле). Зручність цього формату полягає у тому, що під час перевірки відповідей викладач використовує лише засоби сайту; непотрібно завантажувати на свій комп’ютер файли з відповідями; - файлами (студент завантажує на сайт файли з відповідями). Використовуючи такий формат викладач дає можливість студентові підготувати відповіді на своєму комп’ютері за допомогою текстового редактора чи інших програм, або записавши відповідь на аркуші паперу від руки й надіславши фотографію; - комбінований (студент може і завантажити файл, і записати відповідь у текстове поле). Обираючи такий спосіб, викладач дає змогу студентові надати відповідь у такій формі, яка для нього самого є найбільш зручною. :::warning :warning: У випадку, якщо студент надсилає відповіді як фотокопії, **на кожному аркуші паперу він має зазначити ПІБ, шифр групи, дату виконання та особистий підпис**. Викладач зобов’язаний повідомити студентів про вказаний порядок надання відповідей на передекзаменаційній консультації. ::: Нижче наведені налаштування, з якими у студента буде можливість надати відповідь одночасно і текстом (записавши її до спеціального поля), і завантаживши файли: - `«Формат відповіді»`: `«HTML-редактор з вибором файлу»` (щоб у студента була можливість записувати відповідь до спеціального текстового поля та завантажувати файли); - `«Вимагати текст»`: `«Введення тексту не є обов’язковим»`; - `«Дозволити прикріплені файли»`: `«Не обмежено»` (або оберіть максимальну кількість файлів, яку студент може завантажити); - `«Прикріплення файлів є обов’язковим»`: `«Не є обов’язковим»` (або вкажіть мінімальну обов’язкову кількість файлів, без якої відповідь не вважатиметься зданою). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_df129592f3e9a9dc86c0c328d149db1e.png) Завершивши налаштування питання «Есе», у нижній частині сторінки натисніть кнопку `«Зберегти зміни»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_60a04d308f2299ad7dbd4b481f77e6d7.png) На екрані автоматично відкриється сторінка банку питань зі щойно створеним питанням «Есе», виділеним зеленим кольором. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_4b59410c16ec2fb93479b9fd9000ea6b.png) :::success :star2: Питання «Есе» з екзаменаційним білетом створено! ::: Поруч із назвою питання розташована кнопка `«Редагувати»`, за допомогою якої можна отримати доступ до меню дій для роботи з питанням. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_4c56c89c31c172a94d905657b2d0822e.png) Меню дій питання містить такі функціональні можливості: - `Редагувати питання`: доступ до сторінки налашуваннь питання; - `Створення копії`: дублювання питання; - `Управління тегами`: робота з ключовими словами для пошуку питання; - `Попередній перегляд`: перегляд тестового завдання у тому вигляді, як його бачитимуть студенти; - `Видалити`: вилучення питання; - `Export as Moodle XML`: завантаження копії питання в форматі Moodle XML. <div id='2.2'/> ### 2.2. Створення окремої секції для проведення іспиту на ПНС Для проведення підсумкового контролю знань на ПНС потрібно створити окрему секцію, призначену лише для матеріалів, пов’язаних з іспитом. <div id='editmode'/> Щоб додавати, змінювати та видаляти будь-які матеріали на ПНС потрібно активувати спеціальний **режим редагування курсу** натиском кнопки `«Редагувати курс»` на верхній панелі сайту. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_e7509d178e8e086660c606da41b6cff3.png) Прогорніть сторінку донизу. Під останньою темою курсу знаходитиметься кнопка `«Додати тему»`. Натисніть на неї. У вікні, що з’явиться на екрані, натисніть `«Додати тему»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_08221fe7dfba33b26e82b964458f17a7.gif) У нижній частині сторінки з’явиться нова тема. Змініть її назву на «Іспит», натиснувши на кнопку `«Редагувати заголовок плити»` (іконка, подібна до форми олівця). Щоб зберегти записану назву, натисніть кнопку `"Enter"` на клавіатурі. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_211b4a1361067cb09f365ba7e88e8c3f.gif) :::success :star2: На ПНС створено окрему секцію для іспиту! ::: Секція іспиту може містити такі елементи: - `«Напис»` з інформацією про дату та час початку іспиту; - `«Посилання»` на cторінку з інструкцією щодо складання іспиту; - `«Файл»` з рекомендаціями до підготовки та критеріями складання іспиту; - `«Тест»` — компонент сайту, з використанням якого проводиться іспит. Обов’язковими елементами секції є `«Напис»`, що має містити нагадування про дату та час проведення екзамену для студента та `«Тест»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_f7cd18567d07ecd41b37bd3f90e5b4ee.png) :::info <details> <summary>Додавання елементу «Напис»</summary> <br> Увімкніть [режим редагування курсу](#editmode). У нижній частині секції натисінть кнопку `«Додати»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_7b2b9f36a46b674f988617302bb67e13.png) У вікні, що з’явиться на екрані, оберіть елемент «Напис» та натисніть `«Додати»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_9303d22dfa630406c04e31773cf9030b.png) На сторінці редагування елементу заповніть поле `«Текст напису»` (запишіть дату та час початку й завершення іспиту), потім натисніть кнопку `«Зберегти й повернутися до курсу»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_6d1630f1524485682c8d73aebf0b129b.png) </details> ::: :::info <details> <summary>Додавання посилання на інструкцію зі складання іспиту для студентів</summary> <br> Рекомендованою складовою підготовки студентів до іспиту є ознайомлення з [інструкцією щодо складання іспиту на платформі ПНС](https://content.hneu.edu.ua/s/wzcyXtlb2) (за посиланням https://content.hneu.edu.ua/s/wzcyXtlb2). Цю інструкцію бажано додати як окремий елемент типу `«URL (веб-посилання)»`. Активуйте [режим редагування курсу](#editmode) та натисніть кнопку `«Додати діяльність або ресурс»` у нижній частині секції іспиту. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_9ac0146416cf9578bcf0bcd979c90fd6.png) У вікні, що з’явиться на екрані, оберіть `«URL (веб-посилання)»`, натисніть кнопку`«Додати»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_d3761a06324f599e63cc8e07d47d97a9.png) На сторінці налаштування елементу заповніть поля: - `«Назва»`: `Інструкція зі складання іспиту для студентів`; - `«Адреса (URL)»`: `https://content.hneu.edu.ua/s/wzcyXtlb2`; У пункті `«Показати»` оберіть параметр `«У новому вікні»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_1bb74869052c549e8213c270917fc43f.png) Завершивши налаштовувати посилання, перегорніть сторінку до низу та натисніть кнопку `«Зберегти зміни»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_0499cd70340702c4b297a97f8ed4249d.png) </details> ::: :::info <details> <summary>Додавання файлу з додатковою інформацією</summary> <br> Щоб додати будь-який файл з комп’ютера до сайту ПНС, достатньо увімкнути [режим редагування курсу](#editmode) та перемістити файл до нижньої частини секції. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_ee753c1248e70084fb3096bec8c753fa.gif) </details> ::: <div id='2.3'/> ### 2.3. Створення та налаштування елементу «Тест» для проведення іспиту Останній крок підготовки до проведення до проведення іспиту на ПНС — створення тесту, його налагодження та синхронізація з банком питань. #### 2.3.1. Додавання елементу «Тест» до секції Увімкніть [режим редагування курсу](#editmode). У нижній частині секції, призначеної для проведення іспиту, натисніть кнопку `«Додати діяльність або ресурс»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_c210fdf173bf575366a49f039eb45ea8.png) У вікні `«Додати діяльність або ресурс»` оберіть елемент `«Тест»`, натисніть кнопку `«Додати»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_9bfa58d65b958050abb8aed863b94943.png) #### 2.3.2. Налаштування параметрів проходження тесту На екрані відкриється сторінка налаштувань елементу `«Тест»`. У секції `«Загальне»` запишіть назву тесту (наприклад, «Іспит») до поля `«Назва»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_673ffecf56c414ec09ea6028ec476078.png) <div id='time'/> У пунктах `«Почати тестування»` та `«Завершити тестування»` вкажіть дату та час відкриття та закриття доступу студентів до складання іспиту. Встановіть обмеження часу на спробу складаня тесту (90 хвилин) у полі `«Обмеження в часі»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_04a22b7591516e040d994ec2d13fba1f.png) У секції `«Оцінка»` за допомогою пункту налаштування `«Дозволено спроб»` встановіть обмеження на кількість спроб складання тесту (оберіть цифру `«1»`). ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_82aa6d498621bd31f8ea72a34123c539.png) У відділі `«Параметри перегляду»` відкрийте можливість для студентів переглядати свою оцінку за тест та коментар (записаний викладачем під час перевірки роботи), увімкнувши параметри `«Кількість балів»` та `«Відгук проходження»` у пунктах `«Безпосередньо після спроби»`, `«Пізніше, поки тест ще відкритий»` та `«Після закриття тесту»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_ef6debd308332b8f650da8d225deb0c2.png) Встановивши усі зазначені налаштування, прогорніть сторінку донизу та натисніть кнопку `«Зберегти й показати»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_2b5b16ddab4e4f635fed657c19570c9b.png) #### 2.3.3. Додавання до тесту випадкового питання «Есе» з банку Наступний крок у роботі з тестом — це наповнення його завданнями, попередньо створеними у банку питань курсу. Відкрийте елемент `«Тест»` та оберіть пункт `«Редагувати тест»` у меню дій. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_bba89bec0c3364dab9f2b8039e8ced2e.gif) <div id='random'/> З метою забезпечення варіативності у формуванні тестів, рекомендовано використовувати функціональні можливості сайту, що задіюють алгоритми випадкового вибору питань. Для проведення іспиту викладач може додати до тесту випадкове питання (екзаменаційний білет) з банку, вказавши категорію, з якої випадатиме питання. На сторінці редагування тесту натисніть `«Додати» → «Випадкове питання»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_65ee118439785f9128114ecd45b84505.gif) На екрані з’явиться вікно, у якому необхідно знайти категорію `«Іспит»` та обрати кількість питань (`1`), потім натиснути кнопку `«Додати випадкові питання»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_f55721f6efb6a9bc93c291ec2eddb7f9.png) На сторінці редагування тесту з’явиться додане випадкове питання (назва такого питання містить слово «Випадкове» та назву категорії банку питань). <div id='maximumscore'/> Змініть бал за додане випадкове питання на `40 балів`, натиснувши кнопку `«Редагувати максимальну оцінку»` з правого боку від питання. У верхній частині сторінки редагування тесту знайдіть поле `«Максимальна оцінка»`, запишіть до нього максимальний бал за іспит (`40`) та натисніть кнопку `«Зберегти»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_7c256da04388c222f9092c842077fecb.png) :::success :star2: Білет, що випадатиме за принципом випадковості під час запуску іспиту, додано до тесту! ::: #### 2.3.4. Попередній перегляд іспиту Завершивши конструювати тест, викладачеві рекомендовано здійснити перевірку його функціонування. Щоб переглянути тест у такій формі, в якій його бачитиме студент, у `«Меню дій»` натисніть кнопку `«Переглянути тест зараз»` та оберіть `«Почати спробу»` у вікні, що з’явиться на екрані. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_f446823fc6c0ef5e1579ce68e7e2913d.gif) Відкривши тест, користувач побачить екзаменаційний білет і поля для занесення відповіді у центральній частині екрану. Використовуючи блок `«Перехід по тесту»` можна відстежувати, скільки часу залишилось до завершення спроби. Щоб завершити іспит достатньо натиснути кнопку `«Завершити спробу»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_ee03231e9697a45b6ee09813a1b528af.png) <div id='3'/> ## 3. Оцінювання іспиту Перевіряючи відповіді студентів, викладач, окрім виставлення балу, має залишити коментар для вмотивування об’єктивності оцінювання. У коментарі викладачеві потрібно виявити помилки та здійснити їх короткий аналіз. Щоб переглянути відповіді студентів на екзаменаційні білети, на сторінці курсу відкрийте елемент `«Тест»`, за допомогою якого проводився іспит. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_267eb0eb1fc15693e617d899584e3401.png) На екрані з’явиться сторінка з даними про тест, зокрема — про кількість спроб його проходження студентами (`Спроб: 3`). У верхньому правому кутку розміщена кнопка доступу до `«Меню дій»` тесту. Використовуючи `«Меню дій»`, викладач може редагувати, налаштовувати та переглядати результати тесту. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_c7cf4277e6132c7ac76c0f738bf10089.png) <div id='3.1'/> ### 3.1. Перевірка робіт У випадку, якщо викладачеві потрібно перевірити велику кількість завдань, найзручнішим способом виставлення оцінок є `«Оцінювання вручну»` Щоб розпочати перевірку відповідей, відкрийте тест. У `«Меню дій»` оберіть пункт `«Оцінювання вручну»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_3debe1a820bf09dc3de30d1a892fe5bb.png) На екрані з’явиться таблиця з переліком завдань, які потрібно перевірити. У колонці `«Всього»` відображена кількість відповідей на питання. Щоб переглянути відповіді студентів на окреме питання, натисніть `«Оцінити все»` в колонці `«Всього»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_5abc265cb33789c9d8944533ad85e197.png) Сторінка оцінювання завдань містить поля, позначені двома кольорами. Поле з відповіддю студента позначене синім фоном. <div id='comment'/> Поле з оранжевим фоном містить пункти `«Коментар»` та `«Оцінка»`. Ці пункти призначені для того, щоб викладач оцінив завдання та обґрунтував оцінку. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_c1db620cbdc04a6fc6a03653ab41a6ce.png) Після оцінювання відповідей, натисніть кнопку `«Зберегти»` перед тим, як переходити на іншу сторінку. <div id='3.2'/> ### 3.2. Перегляд результатів Щоб переглянути результати тесту, відкрийте `«Меню дій»` та оберіть пункт `«Оцінки»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_de32428bc57e6509e46bf50a0a86ffc8.png) На екрані з’явиться сторінка результатів тесту. У верхній частині сторінки розташоване поле `«Окремі групи»`, що дає змогу переглянути результати за групами студентів. Для перегляду результатів усіх студентів, які складали іспит, оберіть `«Усі учасники»`. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_e93207d7b16f12c42b2e551905cc9cd7.png) Нижче на сторінці розміщена таблиця з переліком студентів та їх результатами. Загальну оцінку за тест можна переглянути в колонці `«Оцінка/максимальний бал»`. Якщо в полі для загальної оцінки записано `«Ще не оцінено»`, це означає, що окремі завдання іспиту викладач має оцінити власноручно. ![](https://content.hneu.edu.ua/uploads/upload_7ae041470af4b0da0d394c633194c575.png) :::success :star2: Вам вдалося перевірити та оцінити відповіді студентів! ::: <div id='4'/> ## 4. Функціональні можливості створення завдань іспиту на сайті ПНС Коротка відео-інструкція презентує покрокові дії викладача під час створення електронної бази завдань та проведення іспиту. <div style="position: relative; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 56.25%;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" width="751" height="422" src="https://www.youtube.com/embed/BpHc6jRoTPM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div> <br> Інший спосіб проведення іспиту на сайті ПНС полягає у формуванні екзаменаційного білету з банку питань ПНС завданнями різного типу (стереотипні, діагностичні та евристичні завдання). Особливості роботи з сайтом під час створення різних типів тестових питань виявлені у інструкції [«Детальний опис функціональних можливостей сайту ПНС для створення завдань іспиту».](https://content.hneu.edu.ua/s/7mA-P4iFS) --- Створено за допомогою https://content.hneu.edu.ua